Besluit beperking bijbetalingslasten werkgevers bij waardeoverdracht pensioen

Update 11-01-2013:
Dit besluit is op 1 januari 2013 in werking getreden. Deze beperking geldt voor kleine werkgevers volgens het Besluit Wfsv, dus met een premieplichtig loon tot 757.500 euro (2013).
_____________________________________________________________

Op 16 april 2012 heeft minister Kamp (SZW) een ontwerpbesluit met betrekking tot een beperking van de bijbetalingslasten voor werkgevers bij waardeoverdracht van pensioen naar de Tweede Kamer gezonden.

Een werknemer heeft bij verandering van werkgever in principe het recht om zijn opgebouwde pensioen mee te nemen. Voor werkgevers met een verzekerde regeling leidt dit soms tot forse bijbetalingslasten. Vorig jaar heeft de minister al toegezegd dat de plicht tot medewerking aan waardeoverdracht komt te vervallen als de bijbetalingslast een bepaalde grens overschrijdt.

Een werkgever hoeft niet mee te werken aan een individuele waardeoverdracht indien er wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • de bijbetalingslast voor de werkgever is meer dan € 15.000,- en bedraagt meer dan 10% van de overdrachtswaarde;
  • de betreffende werkgever is een kleine werkgever volgens het Besluit Wfsv.

Als de bijbetalingslast aan deze voorwaarden voldoet, stelt de pensioenuitvoerder de betreffende werkgever in de gelegenheid om binnen één maand aan te tonen dat hij een kleine werkgever is. Ook wordt deze werkgever gevraagd of hij, indien hij een kleine werkgever is, bereid is om vrijwillig de aanvullende bijdrage te betalen.

De pensioenuitvoerder informeert de deelnemer indien de werkgever niet verplicht is om mee te werken aan de waardeoverdracht en niet vrijwillig de aanvullende bijdrage wil betalen.

Volgens de minister wordt ruim 90% van de gevallen van waardeoverdracht niet door het besluit geraakt.

Dit besluit treedt naar verwachting per 1 juli 2012 in werking en is een tijdelijke maatregel. Er komt nog een meer fundamentele discussie over waardeoverdracht. Dit tijdelijke besluit zal vervallen per de datum dat er een nieuw stelsel van waardeoverdracht is. Volgens verwachting is dat per 1 januari 2014.

Ook voor grote werkgevers zijn er (soms) mogelijkheden om bijbetalingslasten bij waardeoverdracht van pensioen te voorkomen.

Mocht u nog vragen hebben, dan verneem ik dat graag.

Rijssen, 16 april 2012

Erik Hertgers
Hertgers Pensioen Advies