Besluit gedeeltelijk afzien van pensioenaanspraken in eigen beheer

Update 2 april 2013:

Een directeur-grootaandeelhouder (DGA) kan sinds 1 januari 2013 gedeeltelijk afzien van pensioenaanspraken in eigen beheer als het vermogen in het eigenbeheerlichaam ontoereikend is en er wordt voldaan aan de voorwaarden. De voorwaarden zijn vermeld in een besluit van 18 maart 2013 van de Staatssecretaris van Financiën. Kort samengevat, zijn de voorwaarden voor het verminderen van de pensioenen in eigen beheer als volgt:

 • Op de pensioeningangsdatum is sprake van een dekkingsgraad van 75% of lager.
 • De onderdekking is veroorzaakt door (reële) ondernemings- en/of beleggingsverliezen.
 • De pensioenaanspraken worden verminderd met ten hoogste het bedrag dat noodzakelijk is om de onder het eerste punt  genoemde dekkingsgraad van de fiscale waarde van de pensioenverplichtingen op 100% te stellen.
 • Het door de vermindering van de pensioenaanspraken vrijgevallen deel van de fiscale pensioenverplichting(en) behoort tot de belastbare winst van de verzekeraar voor de vennootschapsbelasting of een daarmee vergelijkbare buitenlandse heffing en wordt niet aangemerkt als informele kapitaalstorting of kwijtscheldingswinst.
 • Het door de vermindering van de pensioenaanspraken vrijgevallen deel van de fiscale pensioenverplichting wordt niet gerekend tot de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang in de zin van de Wet IB 2001.
 • De vermindering van de pensioenaanspraken moet evenredig plaatsvinden over alle bij het eigenbeheerlichaam uit te voeren pensioenregelingen die samenhangen met de aanspraken waarop de vermindering plaatsvindt. Alle pensioenaanspraken moeten met hetzelfde percentage worden verminderd.
 • Alle bij het eigenbeheerlichaam betrokken pensioengerechtigden (personen die aanspraak kunnen ontlenen aan de door het eigenbeheerlichaam uitgevoerde pensioenregelingen), de werkgever, het bestuur van het eigenbeheerlichaam en de bij het eigenbeheerlichaam betrokken aanmerkelijkbelanghouder(s) verklaren zich schriftelijk akkoord met de vermindering van de pensioenaanspraken en (voor zover hen dat aangaat) met de bovenstaande voorwaarden.

Pensioenuitkeringen die al zijn ingegaan op 1 januari 2013 kunnen tot en met 31 december 2015 van eenzelfde eenmalige mogelijkheid tot vermindering van de door een eigenbeheerlichaam verzekerde pensioenaanspraken gebruik maken.

Als een eigenbeheerlichaam gebruik kan maken van deze mogelijkheid, is het nog maar de vraag of dit fiscaal voordelig is. U dient onder andere rekening te houden met de volgende aspecten:

 • Heffing vennootschapsbelasting over (een gedeelte van) de vrijgevallen pensioenvoorziening indien er onvoldoende of geen verrekenbare verliezen zijn. 
 • Door de verlaging van de pensioenuitkering daalt het belastbaar inkomen. Door het progressieve tarief voor de inkomstenbelasting kan dit een belastingbesparing opleveren.
 • Extra kosten omdat het eigenbeheerlichaam wellicht langer in stand blijft.
 • De levensverwachting van de pensioengerechtigde(n).

Voor het volledige besluit klikt u hier.

Mocht u advies wensen over het afstempelen van pensioenaanspraken, dan verneem ik dat graag. Ik ben bereikbaar op het telefoonnummers 06-16026504, of via erik@hertgerspensioenadvies.nl.

Rijssen, 2 april 2013

Erik Hertgers
Hertgers Pensioen Advies

Disclaimer
Dit artikel is geschreven naar de inzichten van 2 april 2013. Hertgers Pensioen Advies heeft bij het redigeren van dit artikel de nodige zorgvuldigheid betracht. Hertgers Pensioen Advies is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in dit artikel.

_______________________________________________________________________

Bericht van 29 september 2012:

Afstempelen DGA-pensioen in eigen beheer

Vaak is er een fors verschil is tussen de fiscale waarde van de pensioenverplichting op de balans van de BV en de werkelijke of commerciële waarde

De pensioenaanspraken worden verminderd met ten hoogste het bedrag dat
noodzakelijk is om de in onderdeel a genoemde dekkingsgraad van de fiscale waarde van
de pensioenverplichtingen op 100% te stellen.

Als er daarnaast ook sprake is van tegenvallende (beleggings)resultaten, kan er bij de BV sprake zijn van een forse onderdekking. Pensioenfondsen met een te lage dekkingsgraad moeten afstempelen, maar de Wet op de Loonbelasting staat niet toe dat het pensioen van de DGA dan verlaagd wordt.  Dat kan alleen bij faillissement, surseance van betaling of schuldsanering. In andere situaties staat hierop een zware sanctie.

Twee VVD Tweede Kamerleden hebben vragen gesteld over het verschil tussen de mogelijkheid tot afstempelen van pensioenen bij pensioenfondsen en pensioenen die in eigen beheer worden gehouden. De toelichting van staatssecretaris Weekers (Financiën) laat ik hier achterwege, maar de vragen hebben wel geresulteerd in een voorstel voor afstempelen in het Belastingplan 2013.

Het Belastingplan 2013 vermeldt nu de mogelijkheid om bij een lage dekkingsgraad het pensioen in eigen beheer eenmalig te korten zonder fiscale sancties. De grote lijnen zijn bekend, maar de exacte voorwaarden worden nog uitgewerkt.

Wat al wel bekend is dat het pensioen op de pensioeningangsdatum kan worden verlaagd als de dekkingsgraad lager is dan 75% van de fiscale waarde. Dus niet 75% van de vaak fors hogere werkelijke/commerciële waarde. Het lijkt logisch dat dan voor de bepaling van de waarde van de activa ook wordt gekeken naar de fiscale waarde en eventuele stille reserves buiten beschouwing blijven.

De onderdekking moet aantoonbaar het gevolg zijn van reële beleggings- en ondernemingsverliezen. Dus niet het gevolg van winstuitdelingen en/of vorderingen op de DGA of de met hem verbonden lichamen en personen. Hoeveel er mag worden gekort zal uit de voorwaarden moeten blijken.

Als de BV gebruik maakt van de mogelijkheid om het pensioen te verlagen, vermindert dit ook de pensioenverplichting. De afname van de pensioenverplichting is in principe belaste winst voor de BV. Echter, dit voordeel behaalt de BV doordat de DGA niet voor verwezenlijking vatbare rechten prijsgeeft. Dan kan er wellicht een beroep worden gedaan op de kwijtscheldingswinstvrijstelling voor zover dit voordeel de nog bestaande compensabele verliezen overschrijdt.

BV’s die al pensioen uitkeren krijgen tot eind 2015 ook de mogelijkheid om het pensioen te verlagen zonder fiscale sancties, mits er uiteraard aan de voorwaarden voldaan wordt.

Door de stringente voorwaarden lijkt het erop dat veel BV’s met een te lage dekkingsgraad niet aan afstempelen toekomen.

Het is uiteraard van belang om de fiscale gevolgen/voordelen van het afstempelen van pensioen eerst goed in beeld te brengen, voordat er daadwerkelijk wordt afgestempeld.

(Dit artikel is overgenomen uit de nieuwsbrief september 2012 van Hertgers Pensioen Advies)

Rijssen, 29 september 2012

Erik Hertgers
Hertgers Pensioen Advies

Disclaimer
Dit artikel is geschreven naar de inzichten van 29 september 2012. Hertgers Pensioen Advies heeft bij het redigeren van dit artikel de nodige zorgvuldigheid betracht. Hertgers Pensioen Advies is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in dit artikel.