Bedrijfsprofiel Hertgers Pensioen Advies

Hertgers Pensioen Advies (hierna: HPA) is een onafhankelijk pensioenadviesbureau en is gevestigd in Apeldoorn. Wij hebben met geen enkele verzekeraar, premiepensioeninstelling of pensioenfonds een financiële binding. Daardoor kunnen wij het belang van de klant voorop stellen.

HPA werkt samen met Pensioenmanagement Nederland op het gebied van werknemerscommunicatie en pensioenexpertise voor advocaten en accountant.

Wat doen wij?  

HPA heeft ruim 30 jaar ervaring met het adviseren en begeleiden van werkgevers en werknemers bij hun employee benefits zoals de pensioenregeling, levensloop-, arbeidsongeschiktheids-, ongevallen- en verzuimregeling en eigenrisicodragerschap voor de WGA en ZW. Dit geldt ook voor de (pensioen)regelingen voor de directeur-grootaandeelhouder (hierna: DGA) en de IB-ondernemer.

Werkgevers

De bovengenoemde employee benefits zijn vaak een belangrijk onderdeel van het totale pakket aan arbeidsvoorwaarden dat u uw medewerkers biedt. Uiteraard moeten deze regelingen aansluiten bij uw doelstellingen, wensen en financiële mogelijkheden. Ook is het belangrijk om hierover helder te communiceren met uw medewerkers.

Pensioencommunicatie

Voor pensioencommunicatie hebben wij een unieke interactieve totaaloplossing om met uw medewerkers helder te communiceren over de verzekerde arbeidsvoorwaarden. De medewerkers krijgen een duidelijke uitleg – zonder onbegrijpelijke pensioentermen – die direct is gekoppeld aan een persoonlijk inzicht inclusief het pensioen bij vorige werkgevers. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van neurowetenschappelijke kennis die ervoor zorgt dat de medewerker onbewust positieve prikkels ervaart bij de gebruikte woordkeuze, iconen en visuele ondersteuning. De inhoud van de tekst wordt hierdoor beter onthouden en dit verhoogt de aanzet tot actie.

U verhoogt hiermee de waardering bij uw medewerkers, bovendien geeft u een goede invulling aan uw zorgplicht. Het financieel bewustzijn van uw medewerkers neemt hiermee toe. Meer informatie over deze totaaloplossing vindt u op de pagina pensioencommunicatie.

Pensioen due diligence

U wilt vóór de fusie of overname inzicht in de actuariële, financiële en juridische gevolgen en risico’s met betrekking tot de pensioenregeling(en) en overige werknemersverzekeringen.
Ook wilt u vooraf weten of er gevolgen zijn met betrekking tot een verplichte aansluiting bij een (ander) Bpf. Dat hoort allemaal onderdeel te zijn van uw due diligence onderzoek.

Dit inzicht stelt u immers in staat tijdig te anticiperen op de gevolgen en risico’s. Natuurlijk is dit inzicht ook belangrijk bij het vaststellen van de verkrijgingsprijs en de eventuele garantieverplichtingen en vrijwaringen.

Wij geven u dit inzicht met ons due diligence onderzoek gericht op pensioen en werknemersverzekeringen.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op. Wij beantwoorden graag uw vragen.

DGA

De DGA adviseren wij over de voor- en nadelen van pensioen in eigen beheer, (gedeeltelijk) verzekeren en het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer. Ook kijken wij met de DGA naar de alternatieve mogelijkheden voor het partnerpensioen en het opbouwen van een oudedagsvoorziening (financiële planning). Uiteraard maken wij ook actuariële berekeningen voor de pensioenvoorziening in eigen beheer (intern en extern).

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op. Wij beantwoorden graag uw vragen.

Accountants en advocaten

Aan accountants en advocaten leveren wij, HPA en Pensioenmanagement Nederland, pensioenexpertise. Door onze eigen kennis en zeer omvangrijke ervaring of via specialisten uit ons netwerk, hebben wij altijd een antwoord op uw vragen.

In het verleden is er vaak veel fout gegaan bij verzekerde pensioenregelingen. Wijzigingen zijn vaak doorgevoerd zonder een welbewuste instemming van de medewerkers. Recente uitspraken hebben tot grote schadevergoedingen geleid. Onze kennis van pensioenrecht én kennis van (oude) pensioenproducten helpen de situatie in kaart te brengen.

Nog steeds nemen bedrijven soms ten onrechte niet deel aan een verplichte bedrijfstakpensioenregeling en/of cao of zijn aangesloten bij een verkeerd bedrijfstakpensioenfonds. De financiële gevolgen kunnen zeer groot zijn, omdat een aansluiting dan vaak met terugwerkende kracht plaatsvindt.

Daarom is het voor u en uw klanten belangrijk om schade te voorkomen of te beperken. Wij pakken dit graag voor u of samen met u op.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op. Wij beantwoorden graag uw vragen.

Particulieren / werknemers

Particulieren / werknemers adviseren en/of begeleiden wij bij hun financiële planning of het aankopen van hun pensioen- en/of lijfrenteuitkering.

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op. Wij beantwoorden graag uw vragen.

Hoe worden wij (HPA) beloond?

Wij maken vooraf met u afspraken over de wijze waarop wij worden beloond. Wij kennen vijf mogelijkheden:

 1. Dienstverlening op basis van urendeclaratie
  Voorafgaand aan de opdracht ontvangt u van ons een beschrijving van de inhoud van de dienstverlening en een kostenbegroting.
 2. Een vaste prijs per opdracht
  U ontvangt vooraf een beschrijving van de inhoud van de opdracht en de prijs.
 3. Dienstverlening op basis van een abonnement
  U ontvangt vooraf een beschrijving van de werkzaamheden die u op basis van een abonnement afneemt.
 4. Dienstverlening op basis van provisie/commissie
  Wij ontvangen van (de) maatschappij(en) en financiële instelling(en) waar uw contract gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeren wij u hierover steeds vooraf.
 5. Een combinatie van de bovengenoemde beloningsvormen
  Wij geven voorkeur aan een beloning op declaratiebasis, zodat u uitsluitend betaalt voor de dienstverlening die u van ons ontvangt. Maar, als u de kosten van advies en begeleiding wilt budgetteren dan werken wij daar graag aan mee.

Onze werkzaamheden zijn onder te verdelen in advies- en beheerwerk. Voor advieswerk geldt in 2019 een uurtarief van maximaal 152,55 euro exclusief btw en voor beheerwerk een uurtarief van maximaal 84,40 euro exclusief btw. Dit zijn de maximum uurtarieven omdat die mede afhankelijk zijn van de omvang van de opdracht. Een abonnement voor het beheer van een collectieve pensioenregeling, inclusief een volledige controle / schaduwadministratie, kost minimaal 30,- euro per deelnemer per jaar. De uurtarieven en de kosten van een pensioenabonnement kunnen jaarlijks worden verhoogd met de prijsindex.
Onder “Uurtarieven” vindt u een overzicht met werkzaamheden en het bijbehorende uurtarief en de werkzaamheden die onder een pensioenabonnement kunnen vallen. Een indicatie van de kosten van een pensioenadviestraject vindt u in het dienstverleningsdocument “PENSIOEN“.

Maatwerk dienstverlening

Onze dienstverlening is maatwerk, de te verrichten werkzaamheden stellen wij in overleg met u vast.

Om u een goed inzicht te geven in de advies- en/of begeleidingskosten, ontvangt u vooraf een gespecificeerde kostenopgaaf of -begroting. De dienstverlening die u van ons wenst leggen wij tenslotte vast in een ‘overeenkomst van opdracht’.

In onze dienstenwijzer en dienstverleningsdocumenten vindt u meer informatie over onze beloning en diensten. Deze documenten vindt u onder de knop “Diensten“.

HPA wil graag uw sparringpartner zijn op het gebied van uw employee benefits. 

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op. Wij beantwoorden graag uw vragen.