Vaste of variabele pensioenuitkering?

Als u een pensioenregeling hebt op basis van een kapitaal- of premieovereenkomst, komt er op de pensioendatum een kapitaal beschikbaar om een pensioenuitkering mee aan te kopen.

Vast of variabel pensioen

Sinds 1 september 2016 mag u uw pensioenkapitaal ook na uw pensioendatum gedeeltelijk of volledig blijven beleggen. Als u hiervoor kiest, is de pensioenuitkering (gedeeltelijk) variabel. De uitkering is dan onder andere afhankelijk van de beleggingsresultaten en de marktrente. De hoogte van een variabel pensioen kan jaarlijks stijgen of dalen. U kunt ook een vast pensioen aankopen, dan staat vast welk bedrag u per maand of kwartaal ontvangt. U kunt nu dus kiezen tussen een vaste uitkering, een variabele uitkering of een combinatie van beide.

Overige keuzes

Naast de bovengenoemde keuzes heeft u nog een aantal keuzemogelijkheden. Welke dat zijn, hangt af van uw pensioenregeling en de uitkering die u aankoopt. U kunt die terugvinden in het pensioenreglement. Hierover ontvangt u in principe ook bericht van uw pensioenuitvoerder. Wenst u de ingangsdatum van de uitkering te vervroegen, vraag dit dan op tijd aan.

Shoppen met uw pensioenkapitaal

Vaak bieden pensioenfondsen maar één soort pensioen aan, terwijl u altijd moet kunnen kiezen tussen een variabel en vast pensioen. Dat betekent dat u het recht heeft om uw pensioen bij een andere pensioenuitvoerder aan te kopen. Dat noemen we shoppen. Als uw pensioenfonds beide soorten pensioen aanbiedt, dan mag u meestal niet shoppen.

Heeft u een pensioenkapitaal bij een verzekeraar of premiepensioeninstelling opgebouwd, dan mag u altijd shoppen voor de beste aanbieding!

Advies

Ik help u graag bij het maken van de keuze die het best bij u past. Met slimme software kan ik u snel én effectief een compleet inzicht geven in uw persoonlijke financiële situatie op dit moment en na ingang van uw (vroeg)pensioen. Indien u een partner heeft, nemen we zijn/haar situatie hier ook in mee. Uiteraard kijken wij dan ook naar de financiële situatie na een overlijden.

Advies gewenst? U kunt mij bereiken via:
T: 055-7851377
M: 06-16026504
E: erik@hertgerspensioenadvies.nl

Ruim 30 jaar na echtscheiding pensioenclaim o.g.v. Boon/Van Loon arrest

Volgens dit HR-arrest wordt de waarde van pensioenaanspraken gelijk verdeeld tussen de ex-partners als er sprake was van een huwelijksgoederengemeenschap. Dit geldt voor scheidingen tussen 27-11-1981 en 1-5-1995.

Als pensioenaanspraken niet zijn verrekend, komt de pensioenclaim vaak pas bij pensionering van een van beide. Zo’n claim verjaart zelden, zie: HR-arrest ECLI:NL:HR:2015:762.

Ook de ex-partner in deze procedure claimt 33 jaar na echtscheiding met succes alsnog een pensioenverrekening, zie: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2019:3332

Soms slaagt een beroep op rechtsverwerking (gedeeltelijk) of vindt er een (gedeeltelijke( verrekening of afwijzing plaats o.g.v. redelijkheid en billijkheid.

Heeft u vragen, dan verneem ik die graag. U kunt bereiken via:
T:  055-7851377
M: 06-16026504
E:  erik@hertgerspensioenadvies.nl

Apeldoorn, 7 oktober 2019

Principeakkoord nieuw pensioenstelsel

Het kabinet heeft woensdag 5 juni samen met werkgevers- en werknemersorganisaties en de SER een principeakkoord gepresenteerd over een nieuw pensioenstelsel. Er zijn afspraken gemaakt over een vernieuwing van het pensioenstelsel, een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd, een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen en een pakket maatregelen dat het voor zo veel mogelijk mensen haalbaar maakt om gezond en werkend het pensioen te bereiken.

De belangrijkste punten in het principeakkoord zijn:

  • Het pensioen wordt persoonlijker en transparanter doordat de opbouw meer gaat aansluiten bij de premie die mensen inleggen.
  • De doorsneepremie-systematiek wordt vervangen door een degressieve pensioenopbouw, jongeren bouwen bij dezelfde premie meer pensioen op dan ouderen.
  • Pensioenfondsen kunnen de pensioenen sneller aanpassen aan de economische situatie – sneller verhogen in goede, en sneller verlagen in slechte tijden.
  • De huidige regels om te korten worden tijdelijk aangepast om de kans op kortingen op de korte termijn te verkleinen.
  • Op de pensioeningangsdatum kan de deelnemer maximaal 10% van de waarde van het opgebouwde ouderdomspensioen ineens opnemen.
  • Het kabinet investeert 800 miljoen euro om mensen te helpen gezond en werkend hun pensioenleeftijd te behalen.
  • De AOW-leeftijd wordt vanaf 2020 voor twee jaar bevroren en gaat daarna minder snel stijgen.
  • Er komt ruimte voor werkgevers en werknemers om mensen met zwaar werk drie jaar eerder te laten stoppen met werken.
  • Er komt een uniforme leeftijdsonafhankelijke maximum premiegrens voor het arbeidsvoorwaardelijk pensioen en de vrijwillige oudedagsvoorziening in de derde pijler.
  • Zzp’ers moeten zich verplicht tegen arbeidsongeschiktheid gaan verzekeren, zodat alle werkenden verzekerd zijn.

Het kabinet, sociale partners en pensioenuitvoerders gaan de afspraken gezamenlijk uitwerken. Maar, de achterbannen van de sociale partners moeten eerst nog akkoord gaan met de gemaakte afspraken. Op 14 juni kunnen de FNV-leden over het principeakkoord stemmen.

Het kabinet wil de afspraken over de AOW-leeftijd voor de komende jaren op 1 januari 2020 laten ingaan. Het nieuwe pensioenstelsel moet twee jaar later ingaan.

Voor meer details verwijs ik u naar de brief van minister Koolmees aan de Tweede Kamer.

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een afspraak maken, dan kunt u mij bereiken via:
T:  055-7851377
M: 06-16026504
E:  erik@hertgerspensioenadvies.nl

Apeldoorn, 6 juni 2019

Update 18-6-2019:
De achterbannen en besturen van de sociale partners hebben ingestemd met het principeakkoord voor een nieuw pensioenstelsel.
Het Wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd is vandaag ingediend bij de Tweede Kamer.

Disclaimer
Dit artikel is geschreven naar de inzichten van 6 juni 2019. Hertgers Pensioen Advies heeft bij het redigeren van dit artikel de nodige zorgvuldigheid betracht. Hertgers Pensioen Advies is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in dit artikel.

Veel Nederlanders verwachten ‘zorgwekkend veel’ van hun pensioen

Uit een onderzoek van Netspar blijkt ‘zorgwekkend veel’ mensen niet genoeg pensioen zullen ontvangen om hun verwachte minimale kosten te dekken, meent Marike Knoef, hoogleraar economie aan de Universiteit Leiden en onderzoeker bij Netspar, in een bericht op Nu.nl.

Pensioencommunicatie is van belang omdat mensen steeds meer eigen verantwoordelijkheid en keuzes krijgen ten aanzien van pensioen. Met onze unieke interactieve totaaloplossing voor de communicatie over pensioen en de overige verzekerde arbeidsvoorwaarden kan de werkgever zijn medewerkers inzicht geven in hun pensioen en hun eventuele pensioenzorgen verlagen. Ook kunnen wij de medewerker en zijn gezin helpen bij hun complete financiële planning.

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een afspraak maken, dan kunt u mij bereiken via:

T:  055-7851377
M: 06-16026504
E:  erik@hertgerspensioenadvies.nl

Apeldoorn, 16 mei 2019

Erik Hertgers
Hertgers Pensioen Advies

Disclaimer
Dit artikel is geschreven naar de inzichten van 16 mei 2019. Hertgers Pensioen Advies heeft bij het redigeren van dit artikel de nodige zorgvuldigheid betracht. Hertgers Pensioen Advies is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in dit artikel.

Pensioen verdelen na scheiding

Scheidende partners kunnen eenvoudiger hun pensioen verdelen. Het Platform Wijzer in Geldzaken en de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Veiligheid & Justitie hebben het formulier voor pensioenverevening vereenvoudigd.

Bij ruim een derde van de scheidingen is er geen afspraak over het pensioen. Dit terwijl verevenen bij beëindiging van het geregistreerd partnerschap of echtscheiding een wettelijk recht is. De ex-partners moeten afspraken over de verdeling van hun ouderdomspensioen binnen 2 jaar na scheiding doorgeven aan de pensioenuitvoerder(s). Wie na 2 jaar aanspraak wil maken op het opgebouwde pensioen van de ex-partner, moet de ex-partner bij pensionering vragen het pensioen uit te betalen. Dat betekent dat ex-partners weer van elkaar afhankelijk worden wat vaak tot ongewenste situaties leidt.

Mededelingsformulier i.v.m.de verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding

Bron: FTP Communicatie

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een afspraak maken, dan kunt u mij bereiken via:

T: 055-7851377
M: 06-16026504
E: erik@hertgerspensioenadvies.nl

Apeldoorn, 09-01-2018

Erik Hertgers

Hertgers Pensioen Advies

Disclaimer

Dit artikel is geschreven naar de inzichten van 09-01-2018. Hertgers Pensioen Advies heeft bij het redigeren van dit artikel de nodige zorgvuldigheid betracht. Hertgers Pensioen Advies is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in dit artikel.