Nieuwe oplossingsrichting voor pensioen in eigen beheer

Op 1 juli jl. zond staatssecretaris Wiebes van Financiën een uitwerking van de oplossingsrichtingen voor de knelpunten bij pensioen in eigen beheer (hierna: PEB) naar de Tweede Kamer. Op 24 september 2015 besprak hij deze oplossingsrichtingen met de Vaste Kamercommissie voor Financiën.

Tijdens deze vergadering bleek dat hij af wil van PEB en geen nieuwe fiscale tegemoetkoming voor het opbouwen van een oudedagsvoorziening in eigen beheer wil. In zijn brief van 1 juli 2015 deed hij al de suggestie om PEB gefaseerd af te schaffen met een aantrekkelijke overgangsregeling. De (slechts) vier aanwezige leden van deze commissie waren positief over deze nieuwe variant.

Inleiding
In eerste instantie verzocht de Tweede Kamer Wiebes om twee mogelijke oplossingsrichtingen op het gebied van PEB verder uit te werken. Hierbij ging het om de zogenoemde oudedagbestemmingsreserve (OBR) en het zogenoemde oudedagssparen in eigen beheer (OED). Een toelichting op deze oplossingsrichtingen vindt u hier.

Huidige PEB afschaffen
Het grootste knelpunt bij PEB is het verschil tussen de fiscale en commerciële waarde van de pensioenaanspraken. Volgens Wiebes hebben 140.000 dga’s PEB en is er sprake van ‘groteske onderdekking’. De fiscale waarde van hun PEB is € 33 miljard, terwijl de commerciële waarde € 73 miljard is. Dit grote verschil wordt vooral veroorzaakt door de extreem lage rente. Hierdoor zijn veel dga’s in de knel geraakt, zij kunnen bijvoorbeeld geen dividend uitkeren, minder investeren, de onderneming niet verkopen, etc.

Hij wil dit probleem oplossen door de volgende fiscale stimuleringsmaatregelingen in te voeren bij een beëindiging van het PEB:

  • dga’s mogen afzien van een deel van de pensioenaanspraken door geen belasting te heffen over het verschil tussen de commerciële en de fiscale waarde van de pensioenverplichting;
  • dga’s over 80% van de fiscale waarde inkomstenbelasting te laten betalen.

Hij voelt er overigens niets voor om te stoppen met PEB en gelijktijdig met een nieuwe fiscaal aantrekkelijke mogelijkheid voor oudedagssparen in eigen beheer te komen.

Vervolg
De Tweede Kamer kan voor het kerstreces een uitgewerkt voorstel voor de afbouw van PEB  tegemoetzien.

Wat de uiteindelijke oplossing moeten we nog afwachten, maar het is wel duidelijk dat die veel impact heeft op de oudedags- en nabestaandenvoorziening. De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2017.

Dga’s kunnen wel pensioen blijven opbouwen bij een professionele verzekeraar. Uiteraard zijn er ook andere mogelijkheden om te sparen voor de oudedag en het treffen van een nabestaandenvoorziening.

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een afspraak maken, dan kunt u mij bereiken via:

T:  055-7851377 of 010-7982435

M: 06-16026504

E:  erik@hertgerspensioenadvies.nl

 

Apeldoorn, 28 september 2015

Erik Hertgers
Hertgers Pensioen Advies

Disclaimer
Dit artikel is geschreven naar de inzichten van 28 september 2015. Hertgers Pensioen Advies heeft bij het redigeren van dit artikel de nodige zorgvuldigheid betracht. Hertgers Pensioen Advies is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in dit artikel.