Samenvoegen kleine pensioenen

Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft 30 augustus 2017 een wetsvoorstel tot wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met waardeoverdracht van klein pensioen (Wet waardeoverdracht klein pensioen) ingediend bij de Tweede Kamer. 

De pensioenuitvoerder heeft in het wetsvoorstel het recht om kleine pensioenen over te dragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder. Een klein pensioen is een pensioen waarvan de uitkering vanaf de pensioendatum op jaarbasis minder bedraagt dan € 467,89 (bedrag 2017). De actuariële waarde van de te verwerven aanspraak bij de nieuwe pensioenuitvoerder dient ten minste gelijk te zijn aan op de op dezelfde grondslagen berekende waarden van de overgedragen aanspraak. De deelnemer moet door de nieuwe pensioenuitvoerder op de hoogte worden gesteld.

In het wetsvoorstel is tevens opgenomen dat de pensioenuitvoerder aanspraken op ouderdomspensioen van minder dan € 2,- per jaar mag laten vervallen. Op ingangsdatum van het ouderdomspensioen mag met toestemming van de deelnemer (en de eventuele vereveningsgerechtigde ex-partner) een ouderdomspensioen van minder dan € 467,89 (2017) worden afgekocht.

Bron: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/pensioen/documenten/kamerstukken/2017/08/30/wetsvoorstel-waardeoverdracht-klein-pensioen

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een afspraak maken, dan kunt u mij bereiken via:

T: 055-7851377
M: 06-16026504
E: erik@hertgerspensioenadvies.nl

Apeldoorn, 5 september 2017

Erik Hertgers
Hertgers Pensioen Advies

 

Disclaimer
Dit artikel is geschreven naar de inzichten van 5 september 2017. Hertgers Pensioen Advies heeft bij het redigeren van dit artikel de nodige zorgvuldigheid betracht. Hertgers Pensioen Advies is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in dit artikel.