Uitfaseren pensioen in eigen beheer gaat in op 1 april 2017

Het wetsvoorstel en de novelle Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen zijn op 7 maart 2017 aangenomen door de Eerste Kamer. Dit betekent dat de mogelijkheid van opbouw van een pensioen in eigen beheer (hierna: PEB) wordt afgeschaft per 1 juli 2017. Dit wordt gecombineerd met een tijdelijke maatregel die voorziet in de mogelijkheid van een fiscaal gefaciliteerde afkoop van het al opgebouwde PEB. Voor de directeur-grootaandeelhouder (hierna: dga) die hier geen gebruik van kan of wil maken, voorziet het wetsvoorstel in andere oplossingen.

Mogelijkheden voor het opgebouwde PEB

Met deze wet komt een einde aan een discussie over het PEB. De dga moet de opbouw van zijn PEB vóór 1 juli 2017 stopzetten om te voorkomen dat de pensioenregeling in fiscale zin niet meer kwalificeert als pensioen. Als dit niet gebeurt, is het gehele opgebouwde commerciële pensioenvermogen ineens belast met maximaal 72% belasting (inkomstenbelasting en revisierente).

Vervolgens heeft de dga de volgende keuzes voor het opgebouwde PEB:

 1. Geen verdere actie ondernemen (is premievrij voortzetten)
 2. Afstempelen en afkopen
 3. Afstempelen en omzetten naar een oudedagsverplichting (hierna: ODV)

Dga’s kunnen de pensioenverplichting afstempelen (verlagen) naar de fiscale waarde en vervolgens kiezen voor afkoop of een spaarvariant in de vorm van een ODV. Door het pensioen af te stempelen vervalt vaak de dividendklem.

De afkoop wordt belast in de Loonbelasting maar om het uitfaseren te stimuleren wordt er een belastingkorting verleend. Hiervoor geldt een staffel met een aflopende korting op de belastinggrondslag. In 2017 geldt er een korting van 34,5% op de grondslag. Voor de jaren 2018 en 2019 geldt een korting van respectievelijk 25% en 19,5% op de grondslag. Ter voorkoming van anticipatie-effecten zullen de balanswaarden van ultimo 2015 het uitgangspunt zijn voor de toepassing van de korting.

Ook voor al ingegane pensioenen kan de dga kiezen voor afstempeling tot de fiscale balanswaarde en aansluitend afkoop of omzetting in een ODV. De belastinggrondslag is dan de afkoopwaarde als die lager is dan de balanswaarde ultimo 2015. Deze mogelijkheid kan de dga gebruiken wanneer hij voorziet dat het vermogen van de BV onvoldoende is voor het levenslang uitkeren van het pensioen. Maar ook bij een slechte gezondheid is dit een manier om de uitkeringen naar voren te halen.

Uit te voeren handelingen

Voor de dga brengt de Wet een aantal handelingen met zich mee die hierna kort zijn beschreven:

 • Voor 1 juli 2017 een besluit nemen over een eventuele overdracht van een extern verzekerd gedeelte naar de eigen BV.
 • Voor 1 juli 2017 een besluit nemen in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders om de pensioenregeling aan te passen.
 • Uiterlijk 1 juli 2017 de pensioenregeling premievrij maken en dit vastleggen in een besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
 • Een vaststellingsovereenkomst opstellen samen met de (gewezen) partner waarin de maatregelen zijn opgenomen ter compensatie van eventueel verlies aan toekomstige (voorwaardelijke) pensioenrechten.
 • Eventueel aanpassen van de huwelijkse voorwaarden.
 • Alternatieve maatregelen treffen voor de compensatie van verlies aan pensioenrechten voor de (ex)partner, bijvoorbeeld door het sluiten van een overlijdensrisicoverzekering.
 • De belastingdienst door middel van een voorgeschreven formulier informeren wanneer gekozen is voor afstempelen van het pensioen.

Er geldt een informatieplicht naar de Belastingdienst wanneer gekozen wordt voor het afstempelen van het pensioen. Voor het aanleveren van deze informatie aan de Belastingdienst heeft de dga één maand de tijd vanaf het moment van afstempelen. Indien niet of niet op tijd aan deze informatieplicht is voldaan, zijn de regels die normaliter gelden bij het prijsgeven van een pensioenaanspraak in eigen beheer van toepassing. Dit betekent dat in dat geval de waarde in het economische verkeer van de gehele pensioenaanspraak in een keer als loon uit vroegere dienstbetrekking wordt belast en dat revisierente is verschuldigd (in totaal maximaal 72%).

Hoe kan ik u verder helpen?

Eventueel samen met uw accountant kan ik u adviseren over:

 • De keuze voor één van de drie opties. Dit is maatwerk en sterk afhankelijk van uw specifieke omstandigheden. Het is verstandig om dit te koppelen aan een integraal financieel plan.
 • Afkoop of omzetting van het pensioen in eigen beheer in een ODV heeft ook consequenties voor uw eventuele (gewezen) partner. Die moet expliciet toestemming geven voor de afkoop of omzetting en moet daarom ook goed worden voorgelicht.
 • Een eventuele nieuwe regeling of andere oplossingen om het verlies aan ouderdoms- en partnerpensioen op te vangen.
 • De eventuele dividendruimte die ontstaat. Is het interessant dividend uit te keren of kunt u de liquiditeiten beter in de BV laten? De vraag of u beter in privé of in uw BV kunt beleggen blijft dus actueel.
 • Hoe de BV ervoor zorgt dat er straks voldoende middelen in de BV aanwezig zijn voor de uitkeringsfase. Wilt u te zijner tijd afstorten aan een verzekeraar of verzorgt de BV zelf een uitkering?

De tijd om u en uw eventuele (gewezen) partner te adviseren en een afgewogen keuze te maken, is erg kort. Daarom heeft de Staatssecretaris van Financiën een zogenaamde coulancetermijn van drie maanden goedgekeurd. Die termijn loopt tot 1 juli 2017.

Vóór 1 juli 2017 moet de pensioenregeling zijn aangepast in die zin dat geen verdere toekomstige pensioenopbouw in eigen beheer meer plaatsvindt. Tevens dienen er diverse formaliteiten te zijn vervuld om te voorkomen dat de pensioenregeling in fiscale zin niet meer kwalificeert als pensioen, waardoor het gehele opgebouwde commerciële pensioenvermogen ineens belast wordt met maximaal 72% belasting (IB heffing en revisierente).

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een afspraak maken, dan kunt u mij bereiken via:

T: 055-7851377 of 010-7982435
M: 06-16026504
E: erik@hertgerspensioenadvies.nl

Apeldoorn, maart 2017

Erik Hertgers

Hertgers Pensioen Advies

 

Disclaimer

Dit artikel is geschreven naar de inzichten van  maart 2017. Hertgers Pensioen Advies heeft bij het redigeren van dit artikel de nodige zorgvuldigheid betracht. Hertgers Pensioen Advies is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in dit artikel.