Vervallen aanvraagtermijn waardeoverdracht

De aanvraagtermijn voor individuele waardeoverdracht is per januari 2015 vervallen. Sinds de invoering van het wettelijk recht op waardeoverdracht bij wisseling van werkgever, geldt als voorwaarde dat de deelnemer de waardeoverdracht binnen zes maanden aanvraagt. De Tweede Kamer besloot deze termijn te schrappen. De huidige wettelijke overdrachtsdatum (het moment waarop de deelnemer aanvangt in de nieuwe pensioenregeling) wordt vervangen door het moment van de aanvraag van de waardeoverdracht. Dit wordt ook de berekeningsdatum voor de vaststelling van de overdrachtswaarde. Hierdoor worden de uitvoeringsproblemen voor pensioenuitvoerders verminderd.

Geen belemmeringen overdracht pensioen
De Tweede Kamer vindt overdracht van pensioen in veel gevallen nog steeds een verbetering. Daarom moeten deelnemers altijd waardeoverdracht kunnen aanvragen. Deelnemers krijgen een beter zicht op de totale pensioenaanspraken en op de ontwikkeling van de waarde van het pensioen.
Echter, deze rol is allang overgenomen door het pensioenregister.

Op de redenering van de Tweede Kamer is veel af te dingen. Het wettelijk recht op waardeoverdracht is in 1994 ingevoerd om pensioenbreuk te bestrijden. Pensioenbreuk was aan de orde bij eindloonregelingen. Maar eindloonregelingen komen nog maar zelden voor. Voor deelnemers is het wel overzichtelijk om alle pensioenaanspraken bij dezelfde uitvoerder te hebben.
Maar of waardeoverdracht een verbetering van het pensioenresultaat geeft, hangt af van de mate waarin beide pensioenuitvoerders de pensioenen in de toekomst kunnen verhogen of moeten verlagen. Dat is voor deelnemers vooraf moeilijk in te schatten. Pensioenuitvoerders kunnen daar ook geen goede indicatie voor geven.

Aanvang na 1 januari 2015
Staatssecretaris Klijnsma wil de effecten van het calculerend gedrag beperken. Dat doet ze door de aanvraagtermijn voor waardeoverdracht alleen te laten vervallen als de deelneming in de nieuwe pensioenregeling is begonnen op of na 1 januari 2015.
Het recht op waardeoverdracht kan ook opgeschort zijn, omdat een betrokken pensioenfonds een te lage dekkingsgraad heeft. Indien het recht op waardeoverdracht na een dergelijke opschorting herleeft, geldt op dat moment een aanvraagtermijn van zes maanden. Hiermee wordt dit onderdeel van de wetswijziging teruggedraaid. Hierdoor is de wettelijke regeling op dit punt niet consistent.

Minder overdrachten door bijbetaling
Het is mogelijk dat veel slapers door het vervallen van de aanvraagtermijn alsnog een verzoek om waardeoverdracht (gaan) doen. Ook de kans dat bijbetalingsproblematiek zich voordoet, is fors toegenomen. De achtergrond van bijbetalingsproblematiek is dat verzekeringscontracten vaak gebaseerd zijn op een rekenrente van 3% of 4%.

De wettelijke rekenrente voor waardeoverdracht is in 2015 lager, namelijk 2,156%. Bij een overdracht naar een verzekeraar, kan de verzekeraar om een bijbetaling vragen. Klijnsma wil escalatie van de bijbetalingsproblematiek voorkomen. Daarom verruimt zij de tijdelijke regeling om bijbetalingslasten bij waardeoverdracht te beperken. Voor alle werkgevers geldt dat waardeoverdracht niet door hoeft te gaan als dit leidt tot een bijbetaling van meer dan € 15.000,- én meer dan 10% van de overdrachtswaarde. Eerder gold dit alleen voor kleine werkgevers. Dit kan ertoe leiden dat minder overdrachten plaats vinden dan dat er aangevraagd worden.

Reparatie voor korte termijn
Het ontwerpbesluit van Klijnsma is een reparatiemaatregel voor de korte termijn. Het kabinet doet in 2015 nader onderzoek naar een fundamentele herziening van het systeem van waardeoverdracht.

Opmerking
Het kabinet heeft de afgelopen jaren gezegd om bij de bijbetalingsproblematiek niet vooruit te lopen op de fundamentele herziening. Blijkbaar gaat het niet snel genoeg om te wachten op de fundamentele herzieningen.

Het (aangepaste) ontwerpbesluit is op 19 juni jl. in de Ministerraad geaccordeerd en is nu voor advies aan de Afdeling advisering van de Raad van State voorgelegd.

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een afspraak maken, dan kunt u mij bereiken via:
T:  055-7851377 of 010-7982435
M: 06-16026504
E:  erik@hertgerspensioenadvies.nl

 

Apeldoorn, 16 juli 2015

Erik Hertgers
Hertgers Pensioen Advies

Disclaimer
Dit artikel is geschreven naar de inzichten van 16 juli 2015. Hertgers Pensioen Advies heeft bij het redigeren van dit artikel de nodige zorgvuldigheid betracht. Hertgers Pensioen Advies is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in dit artikel.