Overlijdensrisicoverzekering ex-kankerpatiënten

De minister van Financiën vindt het zeer belangrijk dat mensen die ooit kanker hebben gehad, maar die inmiddels zijn genezen, de mogelijkheid krijgen om hun leven weer op te bouwen zonder belemmerd te worden in hun persoonlijk leven en maatschappelijk functioneren.

Algemene Maatregel van bestuur (AMvB)
De minister wil daarom medio 2020 in een AMvB een vaste termijn vastleggen waarna ex-kankerpatiënten geen melding meer hoeven te maken van hun ziekte bij het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering. Hij wil hierin het volgende opnemen met betrekking tot overlijdensrisicoverzekeringen:

  • ex-kankerpatiënten die minderjarig waren toen de diagnose werd gesteld en 5 jaar na de behandeling ziektevrij zijn gebleven, krijgen het recht om hun ziekte niet meer te melden bij het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering;
  • ex-kankerpatiënten die meerderjarig waren toen de diagnose werd gesteld en 10 jaar na de behandeling ziektevrij zijn gebleven, krijgen het recht om hun ziekte niet meer te melden bij het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering;
  • ex-kankerpatiënten krijgen het recht om hun ziekteverleden voor bepaalde vormen van kanker niet meer te melden na een kortere termijn dan 10 jaar als dat, gelet op de laatste medische inzichten en actuariële gegevens over verhoogd sterfterisico, objectief niet meer nodig is.

Met betrekking tot de laatste bullet treden de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) en het Verbond van Verzekeraars in overleg om tot afspraken te komen over de te hanteren termijnen. Zo kan sneller worden ingespeeld op voortschrijdende inzichten over de werking van bepaalde behandelingen tegen kanker. Als deze organisaties echter niet snel genoeg onderling afspraken kunnen maken, dan zal de minister de kortere termijnen gaan vastleggen in regelgeving.

Bij de uitwerking van de AMvB beziet de minister nog of er mogelijk een afbakening plaatsvindt naar leeftijd of verzekerd bedrag.

Andere verzekeringen en ziektes
De AMvB die de minister medio 2020 wil publiceren heeft specifiek betrekking op overlijdensrisicoverzekeringen. De minister bekijkt of er ook een regeling moet komen voor andere verzekeringen, zoals arbeidsongeschiktheids- en uitvaartverzekeringen.

Tot slot wil de minister bekijken of er ook aanleiding is en mogelijkheden zijn om een vergelijkbare regeling te maken voor mensen die lijden aan een chronische ziekte. Bij een chronische ziekte is overigens wel een belangrijk verschil aanwezig ten opzichte van ex-kankerpatiënten. Dit komt omdat bij een chronische aandoening vaak sprake is van een blijvend verhoogd risico. De minister gaat samen met patiëntenorganisaties en het Verbond van Verzekeraars verkennen wat de omvang en de aard van de problemen zijn die chronisch
zieken ervaren bij het afsluiten van verzekeringen. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek beslist hij of een regeling noodzakelijk en wenselijk is.

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u een afspraak maken, dan kunt u mij bereiken via:
T: 055-7851377
M: 06-16026504
E: erik@hertgerspensioenadvies.nl

Apeldoorn, 12-12-2019
Erik Hertgers

Hertgers Pensioen Advies

Disclaimer
Dit artikel is geschreven naar de inzichten van 12 december 2019. Hertgers Pensioen Advies heeft bij het redigeren van dit artikel de nodige zorgvuldigheid betracht. Hertgers Pensioen Advies is niet verantwoordelijk voor schade die ontstaat als gevolg van onjuistheden in dit artikel.

Benieuwd wat Hertgers Pensioen Advies voor u kan betekenen?

Neem vrijblijvend contact op